Msze św.

Niedziela i święta:

7.30, 9.30, 11.00 (msza święta z udziałem dzieci), 12.30, 18.00

Niedzielna msza święta w sobotę o godz. 18.00

Msze święte w dni powszednie:

7.00, 18.00

(dodatkowo w pierwsze piątki miesiąca o 16.30 i 20.00)

Kancelaria

Czynna w następujące dni:

Poniedziałek, środa, piątek: 16.00-17.30

Sobota: 8.00-9.00

We wtorek i czwartek kancelaria nieczynna.


Kancelaria - Ważne Dokumenty!

Post

Post obowiązkowy dotyczy tylko dwu dni w roku (Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku), a i wtedy traktowany jest bardzo łagodnie i pobłażliwie. Mocno podważane jest samo przekonanie, jakoby powstrzymywanie się od jedzenia czy ograniczanie spożywania pokarmu miało cokolwiek wspólnego z religią. Tymczasem w liczącej dwa tysiące lat tradycji chrześcijańskiej post był zawsze uważany za fundamentalny element drogi wiary i praktykowano go z wielką gorliwością i surowością. Post to rzeczywistość, która niewiele mówi dzisiejszemu katolikowi, czy też, patrząc szerzej, współczesnemu człowiekowi. Zmiany w kościelnej dyscyplinie wprowadzone w ostatnich wiekach, a zwłaszcza po II Soborze Watykańskim, sprawiły, że dzisiaj postowi zagraża nie tylko ograniczenie go do kilku dni w roku, ale również niezrozumienie oraz niewłaściwe pojmowanie jego głębszego, duchowego znaczenia.

Czytaj więcej...

Abp. Stanisław Gądecki o potrójnym kryzysie rodziny w Europie

Mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny prze­ży­wa­ją dzi­siaj w Eu­ro­pie po­trój­ny kry­zys: jej toż­sa­mo­ści, misji pro­kre­acyj­nej a także kry­zys misji wy­cho­waw­czej i edu­ka­cyj­nej ro­dzi­ny - po­wie­dział w Po­zna­niu me­tro­po­li­ta po­znań­ski abp Sta­ni­sław Gą­dec­ki. Jako przy­czy­ny kry­zy­su prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski wska­zał po­rzu­ce­nie przez ro­dzi­nę De­ka­lo­gu jako fun­da­men­tu. Oce­nił, że ro­dzi­na pada ofia­rą ze­wnętrz­nej i we­wnętrz­nej agre­sji. Wspól­ne życie par bez ślubu na­zwał "uda­wa­niem mał­żeń­stwa". Abp Gą­dec­ki pod­kre­ślił, że w in­te­re­sie spo­łe­czeń­stwa i pań­stwa leży kul­tu­ro­we, praw­ne, spo­łecz­ne i go­spo­dar­cze wspie­ra­nie ro­dzi­ny opar­tej na mał­żeń­stwie męż­czy­zny i ko­bie­ty. Silna, zdro­wa i speł­nia­ją­ca swoją funk­cję ro­dzi­na jest fun­da­men­tem cy­wi­li­za­cji i przy­szło­ścią Eu­ro­py – za­zna­czył. Przez ro­dzi­nę toczą się dzie­je czło­wie­ka i dzie­je zba­wie­nia ludz­ko­ści.

Czytaj więcej...

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

W Środę Popielcową - zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego - obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden - do syta).

Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Prawo kanoniczne nie nakłada na wiernych natomiast obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii (chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny).

Czytaj więcej...

Podnieśmy głowy

Mamy klucz do zrozumienia nie tylko Bożego Narodzenia, ale całych ludzkich dziejów

Jeśli w ogóle „człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa”, o czym przypomniał nam św. Jan Paweł II, to w Boże Narodzenie prawda ta nabiera szczególnego znaczenia. Generalnie zresztą weryfikuje się ona najmocniej w tych sytuacjach, które przerastają ludzką naturę i naturalne pojmowanie świata. Wtedy najbardziej widać, jak bez Boga i jego realnej obecności w ludzkich dziejach wszystko jest bez sensu. Nawet ci, którym się marzy stworzenie świata bez religii, muszą co jakiś czas uznać swoją porażkę. Jeszcze przed dziesięciu laty mogli się łudzić, że eksplozja postaw religijnych, która nastąpiła po śmierci św. Jana Pawła II, była czymś chwilowym, jakby ostatnim akordem epoki katolickiej Polski. Po śmierci papieża Polaka procesy laicyzacyjne miały nie napotkać już żadnych przeszkód.

Czytaj więcej...

Odpust — szczególny rodzaj prośby

Kiedy mówi się o odpuście, dla wielu zaangażowanych katolików to słowo kojarzy się w wielkimi uroczystościami w parafii. Na odpust przybywa więcej ludzi i księży, często ma miejsce procesja eucharystyczna, liturgia jest bardziej uroczysta i podniosła, a przez to również dłuższa. Powszechne skojarzenie może być uzupełniane przez nawiązanie do wystąpienia Marcina Lutra i — ogólnie mówiąc — jakiegoś sporu z papieżem na temat odpustów. Na tych dwóch „faktach” bazuje w powszechnej świadomości chrześcijan wiedza o odpustach.

Czytaj więcej...

Refleksja katolika

Wytrwałość (oparta na żywej, autentycznej wierze i nadziei uzyskania jej owoców) powinna cechować modlitwę każdego ucznia Chrystusowego. Sam Jezus w przypowieści o upartej wdowie zachęca do takiej właśnie modlitwy swoich apostołów, ale także i nas. Owa niewiasta (dziś pewnie powiedzielibyśmy o niej namolna) nie zważając na wyraźne oznaki lekceważenia tak jej sprawy jak i osoby przez sędziego (znanego raczej ze swej przekupności i niesprawiedliwości), który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi (Łk 18,2b), naprzykrza mu się nieustannie. Prosi go: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem (Łk 18,3b). 

Czytaj więcej...

Jestem uczniem Chrystusa

Aby myśleć i kochać jak Jezus

  Chrześcijaństwo to religia, która ukazuje najbardziej niezwykłą historię miłości we wszechświecie. To historia miłości Boga do człowieka. To historia Boga, który stworzył nas z miłości na własne podobieństwo. Gdy nadeszła pełnia czasów, Stwórca posłał nam swego Syna, byśmy na własne oczy zobaczyli, na miarę jakiej miłości i na miarę jakiej mądrości zostaliśmy stworzeni. Chrystus nie szuka sług, lecz przyjaciół. Być chrześcijaninem to stawać się podobnym do Chrystusa, który jest przyjacielem każdego człowieka, w każdej sytuacji i na zawsze.

Czytaj więcej...

Nawrócenie Rudolfa Hössa

Rudolf Höss, komendant niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu, mając 21 lat, oficjalnie wystąpił z Kościoła katolickiego. Tak zaczęła się droga deprawacji jego człowieczeństwa, która doprowadziła go do zbrodni ludobójstwa.

Środowisko rodzinne

Rudolf Höss urodził się 25 listopada 1901 roku w Baden-Baden. W 1906 roku jego rodzice Paulina i Franz Xaver, którzy byli gorliwymi katolikami, przenieśli się do Mannheimu, w którym Rudolf skończył szkołę podstawową i gimnazjum.

Czytaj więcej...

MODLITWA - remedium na stres

Ze stresem można radzić sobie na wiele różnych sposobów. Czy istnieje zdrowy i skuteczny sposób na stres? I co w stresie robi katolik? Odpowiedź brzmi: modli się! Słyszałeś kiedyś powiedzenie „Nie mów Bogu, że masz wielki problem, powiedz swojemu problemowi, że masz wielkiego Boga?”. Bóg pomaga przezwyciężać nawet wielkie problemy, zatem najlepszym sposobem na stres może być modlitwa. Brzmi dziwnie? Być może, ale spróbuj, a przekonasz się, że to naprawdę działa.

Czytaj więcej...

SPOWIEDNIK mimo woli

W XIX w. Ars było małą miejscowością, liczącą zaledwie 230 mieszkańców. Do znajdującego się na obrzeżach małego kościółka przychodziło kilka osób, dlatego nie było tam nawet parafii. Młody kapłan Jan został tam mianowany proboszczem po trzech latach spędzonych w oddalonym ok. 30 km Ecully.

Czytaj więcej...

XXIV Piknik Oporowski już w najbliższą sobotę!

Tegoroczny Piknik Oporowski pod kilkoma względami będzie należał do wyjątkowych. Po pierwsze Rada Osiedla Oporów po raz pierwszy organizuje tę cykliczną imprezę wspólnie z Parafią rzymskokatolicką św. Anny. Piknik zachowa świecki charakter, będzie się jednocześnie wpisywać w cykl wydarzeń związanych z konsekracją oporowskiego kościoła p.w. św. Anny. Jesteśmy przekonani, że połączenie sił przełoży się na jeszcze wyższą jakość wydarzenia, a zatem jeszcze większą niż w ubiegłych latach obecność Państwa podczas pikniku na boisku przy ul. Kadłubka. Po drugie będzie to jedna z najdłuższych, o ile nie najdłuższa jak do tej pory oficjalna impreza oporowska. Zaczniemy już o godzinie 13:00 a skończymy o 22:00. Czeka nas więc 9 godzin wspólnej zabawy, pełnych atrakcji dla każdego mieszkańca i gościa naszego osiedla. Po trzecie koncert gwiazdy pikniku – w tym roku będzie to rockowa formacja Wanda&Banda – nie zakończy imprezy. Zaraz po tym występie rozpocznie się bowiem część biesiadna, wypełniona tańcami na specjalnie do tego celu przygotowanym podeście oraz uświetniona ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek. Czeka nas więc udana sobota!

Czytaj więcej...

Ile trwają wieczne męki?

Zwycięstwo Chrystusa nad piekłem, odniesione w Jego Zstąpieniu do otchłani, nie oznacza zniknięcia piekła ani cierpień w nim. Istnienie cierpień jest jednym z najtrudniejszych problemów teologicznych, rodzących antynomię miłości Boga i potępienia wiecznego. Kiedy bogaty młodzieniec usłyszał od Chrystusa, żeby swoją majętność rozdał ubogim, jeśli chce być doskonały, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Po jego odejściu Jezus powiedział do swoich uczniów: „»Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego«.

Czytaj więcej...


Nr konta Bankowego Parafii:  PKO BP - 98102052420000220200291930