Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo

Opiekunowie: ks. proboszcz Mariusz Bradło

Spotkanie i zmiana tajemnic różańcowych:

Miejsce: dom parafialny
spotkania w I czwartki miesiąca

O wspólnocie:

Wincentyński Zespół Charytatywny przy parafii Świętej Anny początkowo prowadząc tylko doraźną pomoc materialną dla nielicznej grupy ubogich, następnie zaczął prowadzić pomoc duchową i materialną. Zespół dokumentuje swoją działalność przez prowadzenie kartotek osób potrzebujących, protokołów spotkań, kroniki, ewidencji otrzymywanych i wydawanych darów, dokumentacji księgowo-finansowej i korespondencyjnej oraz sprawozdawczości ze swojej działalności. Stałą, systematyczną pomocą materialną obejmujemy kilkanaście rodzin najuboższych i wielodzietnych, które w parafialnym punkcie stowarzyszenia otrzymują pieczywo w postaci chleba i drożdżówek, jarzyny, owoce, mąkę, cukier, kaszę, grysik, wędliny i inne artykuły żywnościowe zakupione, bądź otrzymane od dobrodziejów oraz odzież i obuwie dostarczane przez parafian. Wspomagamy też doraźnie coraz liczniejszą grupę rodzin dotkniętych bezrobociem czy okresowo trudną sytuacją rodzinną. Poza codzienną działalnością, zespół dodatkowo organizuje w okresach przedświątecznych paczki świąteczne.

W zakresie duchowym obejmujemy opieką osoby starsze, często obłożnie chore i niedołężne. Cała działalność charytatywna nie byłaby możliwa, gdyby nie praca i pomoc ludzi dobrej woli, którzy w imię przykazania miłości bliźniego dzielą się swoimi dobrami z najuboższymi.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNOTY WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI.