Sakramenty święte

Kancelaria parafialna

Informacje o sakramentach – Parafia św. Anny na Oporowie

W Parafii św. Anny na Oporowie każdy wierny znajdzie wsparcie i opiekę duchową, niezbędną do przygotowania się do sakramentów takich jak chrzest, bierzmowanie, Eucharystia oraz małżeństwo, zgodnie z tradycją kościelną i indywidualnymi potrzebami. Szczegółowe informacje o wymaganiach, dokumentach i terminach celebracji są dostępne w kancelarii parafialnej lub poniżej. Zachęcamy do kontaktowania się z naszymi księżmi, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą przygotować się do przyjęcia sakramentów. W naszej wspólnocie każdy etap życia wiernych jest otoczony troską i modlitwą.

Chrzest

Dokumenty potrzebne do sakramentu chrztu:

 1. akt urodzenia dziecka (odpis),
 2. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania),
 3. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” Mt 28, 19

Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5).

Prosimy o zastanowienie się przy wyborze imienia dla dziecka. Polskie imiona są piękne i jest z czego wybrać, nie musimy brać przykładów z innych krajów. Co prawda decyzja należy do rodziców, ale należy wziąć pod uwagę również dobro dziecka, by gdy stanie się dorosłe nie zastanawiało się dlaczego rodzice dali mu takie imię, a nie inne.

Możliwość udzielenia sakramentu Chrztu św. w naszej parafii jest w każdą niedzielę, w czasie mszy św. o godz. 12.30.W pozostałe niedziele po mszy św. o godz. 12.30.

Nauka przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w sobotę o godz. 19.00 w salce parafialnej. (Przed niedzielą, kiedy będzie udzielony Chrzest św.)

Zgłoszenie Chrztu św. w poniedziałek poprzedzający niedzielę udzielanego sakramentu w kancelarii parafialnej tj. od 16.00 do 17.30.

Rodzicem chrzestnym zostaje katolik, który:

 1. ma ukończone 16 lat
 2. ma przyjęty sakrament bierzmowania
 3. jest osobą wierzącą i praktykującą.

Rodzicem chrzestnym nie może zostać osoba żyjąca w związku niesakramentalnym (związek cywilny lub konkubinat), a także niezwiązana z Kościołem katolickim.

Do ważności sakramentu Chrztu wymagany jest jeden rodzic Chrzestny.
Nie można dopuszczać do tej roli dwóch ojców lub dwóch matek chrzestnych.
Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej (wyznanie protestanckie), może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

I Komunia Święta

Dokumenty potrzebne do sakramentu I Komunii Świętej:

 1. Metryka chrztu dziecka

Na Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje… Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza,…” Mt 26, 26-28 

Pierwszym owocem przyjmowania Eucharystii w Komunii jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem Jezusem, który powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” J 6, 56.
Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Przyjmowanie w Komunii Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego, „ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym”, podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie.

Program przygotowania do I Komunii św. ustala ks. Katecheta, przygotowujący dzieci do sakramentu Eucharystii i Pojednania. Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio do niego.

Bierzmowanie

Dokumenty potrzebe do sakramentu Bierzmowania:

 1. metryka chrztu,
 2. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 3. w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenie katechizacji szkolnej.

Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, „z wody i Ducha”.

Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków. Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.
Bierzmowany (dorosły „dojrzałością Chrystusową”) zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii i w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele.

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania jest przez okres trzech lat (klasa VII, VIII i ponadpodstawowa).

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania prowadzą katecheci. Ksiądz przygotowujący bezpośrednio kandydatów do Bierzmowania (młodzież i dorosłych), ustala program. Proszę, wszelkie pytania kierować bezpośrednio do niego.

Pokuta

Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty w dniu swego Zmartwychwstania słowami: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.” J 20, 22-23

Sakrament pokuty odpuszcza człowiekowi wszystkie grzechy i daje łaskę do dobrego życia, ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina. Nazywa się go również sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogą powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech.

Spowiedź w naszej parafii jest 15 minut przed każdą Mszą św. poranną i 30 minut przed Mszą św. wieczorną oraz niedzielną.

Namaszczenie chorych

Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął ich rozsyłać po dwóch… Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.” Mk 6, 7-13

Sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia.
Jest to sakrament, który daje nam specjalną łaskę cierpienia, łaskę chrześcijańskiego przyjmowania i przeżywania choroby. Dlatego nie bójmy się tego sakramentu! Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. Odrzućmy fałszywe myślenie i odczucia związane z namaszczeniem chorych. Nie łączmy tego sakramentu ze śmiercią!
Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwa starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. Ponadto „jeśli popełnił grzechy będą mu odpuszczone”.
Jest ono ostanie w szeregu świętych namaszczeń, które wyznaczają etapy życia chrześcijanina: namaszczenie przy chrzcie wycisnęło na nas pieczęć nowego życia; namaszczenie przy bierzmowaniu umocniło nas do życiowej walki. To ostatnie namaszczenie otacza koniec naszego ziemskiego życia jakby ochroną, zabezpieczającą nas na ostatnią walkę przed wejściem do domu Ojca.

Sakrament chorych można przyjąć wiele razy w ciągu swojego życia.

Co należy przygotować na przybycie kapłana do domu chorego?

 1. Stolik, na nim krzyż
 2. Obok zapalona świeca
 3. Spodeczek, na nim nieco waty lub chleba
 4. Woda święcona
 5. Szklanka z wodą i łyzka
 6. Ręcznik

Pamiętajmy o godnym przyjmowaniu sakramentu. Domownicy wraz z kapłanem i chorym wspólnie się modlą.

W naszej parafii odwiedziny chorych w domu w I Piątek od godz. 09:00, po wcześniejszy powiadomieniu i ustaleniu z osobą zainteresowaną. Gdyby była taka konieczność to zawsze kapłan jest dyspozycyjny na życzenie wiernego.

Kapłaństwo

Podczas Ostatniej Wieczerzy zostaliśmy zrodzeni jako kapłani: oto dlaczego pięknie i słusznie jest spotkać się w Wieczerniku, obejmując pełną wdzięczności myślą zaszczytną misję, która nas łączy.
Eucharystia, jak Kapłaństwo, jest darem Boga, „który przewyższa zdecydowanie władzę zgromadzenia”, a który otrzymuje ono „dzięki sukcesji biskupiej pochodzącej od Apostołów” (por. Ecclesia de Eucharistia, 29). Pozostańmy w Wieczerniku, kontemplując Zbawiciela, który podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił Eucharystię i Kapłaństwo. W tę świętą noc zawołał po imieniu każdego z kapłanów wszystkich czasów.
„Nie ma (…) Eucharystii bez kapłaństwa, tak jak nie istnieje kapłaństwo bez Eucharystii” (Dar i tajemnica. str.75).
Jan Paweł II (fr. listu do Kapłanów na Wielki Czwartek 2004 Roku)

Kapłaństwo jest szczególnym powołaniem. Nie opiera się na naturalnych zaletach lub osobistych osiągnięciach. Pismo Święte mówi bardzo otwarcie o ociężałości dwunastu apostołów, o ich chwiejności i niewierności. Ich powołanie pochodzi wyłącznie z wolnego wyboru Jezusa: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15, 16). Jezus daje to, czego żąda. To On z powołanych uczniów czyni swoimi wysłannikami, pełnomocnikami, reprezentantami. Wyposaża ich w szczególne pełnomocnictwa tak, że rzeczywiście w Jego imieniu, tzn. Jak On, mogą przemawiać do ludzi: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21). Posłany jest jak posyłający: „Kto was słucha, Mnie słucha” (Łk 10, 16). Celem kapłaństwa jest szczególna osobista wspólnota z Jezusem i rozesłanie do głoszenia Ewangelii i wybawiania świata z mocy złego. Jako reprezentanci Jezusa kapłani wciąż od nowa, sprawując Eucharystię, uobecniają Jego zbawcze wydanie się na śmierć: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19).

https://misjonarze.pl

Małżeństwo

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa: 

 1. Aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 2. Dowody osobiste
 3. Ostatnie świadectwo katechizacji
 4. Świadectwo bierzmowania
 5. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Nowi ludzie… dotąd dwoje, lecz jeszcze nie jedno, odtąd jedno, chociaż nadal dwoje.

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem z:

 • metryką chrztu z datą nie przekraczającą 3 miesięcy od dnia jej wydania, fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej.
 • świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (licealnej, zawodowej, technicznej). Kandydaci, którzy nie mają takiego świadectwa zobowiązani są do skorzystania z tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego.
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (nie jest to świadectwo katechezy)
 • informacją o bierzmowaniu, jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, uzyskuje potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana
  • dowodami osobistymi,
  • wdowcy – z metryką zgonu współmałżonka,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
  • zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważnym trzy miesiące.

Sprawy przedślubne w każdy dzień otwartego biura parafialnego tj. poniedziałek, środa i piątek od 16.00 do 17.30 w sobotę od 8.00 do 9.00.

Pogrzeb

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego: 

 1. Akt zgonu
 2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnią posługą ludzi dla ludzi (człowieka) na ziemi. Jest to „ostatnie pożegnanie, jakie wspólnota chrześcijańska oddaje swemu członkowi, zanim jego ciało będzie wyniesione i pogrzebane.”
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Śmierć w rodzinie należy do najbardziej przykrych przeżyć. Pamiętajmy jednak wtedy o Chrystusie, który zapewnia nas o życiu wiecznym i który stale jest z nami jako nasza jedyna pociecha, nadzieja i ostoja. Dlatego łączmy się w takich chwilach z Jezusem, który zapewnia: „Kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”.
Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go „w rece Ojca”. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale.

Zgłoszenie pogrzebu w godzinach urzędowania kancelarii oraz w każdym innym czasie telefonicznie. 

Parafia św. Anny na Oporowie

Dołącz do wspólnoty parafialnej

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną dołączyć do naszej parafialnej wspólnoty Świętej Anny na Oporowie, gdzie każdy znajdzie miejsce dla siebie. Nasza parafia oferuje różnorodne grupy działające, które umożliwiają rozwijanie talentów, pogłębianie wiary i aktywny udział w życiu kościelnym. Dołącz do nas, aby razem tworzyć społeczność pełną wiary, nadziei i miłości.